Stavebniny Vieska Bezdedov (Púchov)

Ochrana osobných údajov

eOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosti DINOSTAV s.r.o., Vieska – Bezdedov 113, 020 01  Púchov, IČO: 47427973(ďalej len prevádzkovateľ)  je zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť DINOSTAV s.r.o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dôvody a typy spracovania údajov

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

ü  za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy v zmysle našich obchodných podmienok podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – plnenie zmluvy

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • názov spoločnosti.,
 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • IČO,
 • DIČ,
 • IČ DPH,
 • peňažný ústav,
 • číslo účtu
 • e-mail,
 • telefónne číslo,

Za účelom priameho marketingu, prípadne zasielanie newsletteru (ak nevyjadríte svoj nesúhlas s týmto účelom spracovania) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.  Oprávnený záujem vidíme v možnosti zoznámiť vás v budúcnosti s najnovšími ponukami a produktami prevádzkovateľa.

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • telefónne číslo

Za účelom plnenia našich daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty a za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu.

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje

 • daňové účtovné doklady a záznamy.

Na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Váš súhlas

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • telefónne číslo.

Účel spracovania údajov

K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj dodávatelia našich IT systémov a aplikácií. Títo, samozrejme, vaše údaje nijako nevyužívajú. V rámci údržby IT systémov a aplikácií k nim však môžu mať prístup. Podobne ako aj iní dodávatelia sú však viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

So všetkými dodávateľmi a sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá zaručuje, že naši dodávatelia a sprostredkovateľmi budú s Vašimi údajmi nakladať zákonným spôsobom. Našim dodávateľom a sprostredkovateľom neposkytujeme viac osobných údajov, než je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorou boli poverení.

Dĺžka spracovania osobných údajov

Na účel uvedený pod písm. a) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Na účel uvedený pod písm. b) budeme vaše osobné údaje spracovávať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podáte námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov.

Daňové doklady, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c), budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Účtovné doklady a účtovné záznamy, teda údaje spracovávané na účel uvedený pod písm. c) budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na účel uvedený pod písm. d) budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 4 rokov.

Prevod osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Bezpečnostné opatrenia pre dodržiavanie ochrany údajov

Snažíme sa o dodržiavanie príslušných štandardov bezpečnosti a zaviedli sme dôkladné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade so súčasnými najnovšími technológiami, najmä na ochranu údajov pred stratou, falšovaním alebo prístupom neoprávnených tretích osôb.

Vaše práva

Pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, môžete:

 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať, napríklad odhlásením od newslettru na            
 • opýtajte sa, či spracovávame osobné údaje o vás, na aké účely boli kategórie dotknutých osobných údajov, ku ktorým kategóriám príjemcov informácie boli zverejnené, podľa možnosti plánované obdobie, na ktoré budú osobné údaje uložené (alebo nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia),
 • obráťte sa na nás o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu na tretiu stranu,
 • požiadajte nás o kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, a požiadajte prijímanie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odošlite tieto údaje inému správcovi bez akýchkoľvek prekážok.
 • požadovať, aby nepresné údaje boli opravené,
 • namietať proti ďalšiemu spracovaniu a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov,
 • požiadajte, aby spracovanie vašich osobných údajov bolo obmedzené spoločnosťou DINOSTAV s.r.o., Vieska – Bezdedov 113, 020 01  Púchov, IČO: 47427973, žiadosť o to, aby ste nepodliehali rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré vytvárajú právne účinky vo vzťahu k vám alebo sa vás podobne významne dotýkajú.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré boli uložené u nás alebo by ste chceli uplatňovať svoje práva, obráťte sa na našu zodpovednú osobu ochrany údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Zachovanie a vymazanie osobných údajov

Osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzený čas potrebný na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané. Ak spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, uchováme vaše osobné údaje na obmedzenú dobu potrebnú na splnenie účelov ich spracovania.

V prípade, že uzatvárame zmluvu s vami, budeme vaše informácie uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý ste mali s nami, a v rozsahu povolenom po ukončení tohto vzťahu tak dlho, ako je potrebné na plnenie stanovených účelov v tomto oznámení. Kritériá na určenie doby skladovania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov a technické požiadavky. Zákony môžu vyžadovať, aby sme držali určité informácie na určité obdobia.

V prípade, že spracovávame osobné údaje na marketingové účely s vaším súhlasom, spracovávame údaje, až kým nás nevyzvete, aby sme ich vymazali/zabudli. Zaznamenávame tiež skutočnosť, že ste nás požiadali, aby sme vám neposlali priamy marketing ani spracovali vaše údaje.

V iných prípadoch môžeme uchovávať údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu s vami, chrániť sa pred právnymi nárokmi alebo spravovať našu firmu.

Aktualizácie

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu pravidelne aktualizovať. Aktualizujeme dátum v hornej časti prvej stránky a vyzývame vás, aby ste skontrolovali zmeny, ktoré sme vykonali, ktoré budú k dispozícii na stránke https://www.dinostav.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Pri niektorých príležitostiach môžeme tiež aktívne radiť o konkrétnych činnostiach súvisiacich s manipuláciou s údajmi alebo o významných zmenách tejto politiky ochrany osobných údajov, ako to vyžadujú platné zákony.

Kontaktná osoba pre otázky a / alebo problémy týkajúce sa ochrany údajov

V prípade otázok a žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov kontaktujte